Image Alt

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PADBOL

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL

statut

CAPITOLUL I –DISPOZITII GENERALE
Denumire, forma juridica, scop, obiective, sediu, durata, patrimoniu

Art.1-Denumirea

Federatia are denumirea de „ FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL, conform Dovezii disponibilitatii denumirii FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL eliberata de Ministerul Justitiei – Serviciul Comunicare si Relatii Publice – sub nr. 196407 din 01.03.2022 document de identificare cu valabilitate juridica pana la data de 01.09.2022

Pe cuprinsul intregului Statut “FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL” se va numi si  ” FRP”.

Art.2 – Forma juridica

In conformitate cu dispozitiile art. 35-37 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata cu modificari si completari ulterioare, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL se constituie ca persoana juridica, de drept privat, fara scop patrimonial.

In conformitate cu prevederile art. 35 si art. 36 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL este Federatie Sportiva Nationala, structura sportiva de interes naţional, constituita prin asocierea cluburilor sportive cu sectii de PADBOL şi a asociaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, pe ramura de sport.

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL este persoana juridica de drept privat, singura autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea ce se desfasoara in ramura de sport PADBOL din Romania.

Potrivit dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, act normativ cu caracter special in materie, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL este persoana juridica, de drept privat, de utilitate publică, autonoma, neguvernamentala, apolitica şi fara scop lucrativ, care se constituie cu avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului si care va dobandi, astfel, personalitate juridica, in conditiile legii.

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL se afiliaza/asociaza la FEDERAȚIA INTERNATIONALĂ DE PADBOL ASOCIATION (FIPA) si este recunoscuta de aceasta ca singura autoritate în problemele ce privesc activitatea ce se desfasoara in ramura de sport PADBOL din România.

În activitatea sa, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL se angajeaza sa respecte Statutul şi Regulamentele FEDERAȚIEI INTERNATIONALE DE PADBOL ASOCIATION (FIPA) la care se afiliaza/asociaza, asigurand drepturi egale tuturor structurilor sportive membre.

Art.3 – Scop si obiective                 

3.1.Scopul FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL il constituie promovarea, sprijinirea, organizarea, administrarea, dezvoltarea şi controlul oricărui mod de practicare a activitatii ce se desfasoara sub denumirea de „PADBOL”, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază ca fiind necesare.

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL isi propune sa detina un rol esential in organizarea activitatii de PADBOL in Romania, sa contribuie la dezvoltarea activitatii de padbol , la nivel national, respectiv sa promoveze activitatea sus-mentionata.

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL, impreuna cu membrii sai afiliati/asociati, conlucreaza cu organele administratiei publice, centrale si locale, cu atributii in sport, in vederea asigurarii mijloacelor necesare pentru dezvoltarea activitatii de padbol, pregatirea sportivilor, acordarea sprijinului stiintific si medical, precum si pentru integrarea sociala si profesionala.

3.2.În acest sens, principalele obiective ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL sunt:

a)dezvoltarea şi promovarea activitatii sportive ce se desfasoara sub denumirea de padbol, sub toate formele admise de forurile sportive internaţionale de specialitate şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;

b)organizarea, conducerea, controlul şi sprijinirea activităţii de padbol pe plan naţional;

c)promovarea ramurii de padbol din Romania, prin echipele naţionale şi cele ale cluburilor, în competiţiile internaţionale;

d)dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între Federaţie şi cluburile de padbol /cluburile cu sectii de padbol, în cadrul unui sistem bazat pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi coeziune;

e)elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern, prin care să se asigure desfăşurarea de campionate şi competiţii de padbol la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorică a sportivilor şi a cluburilor participante, precum şi desemnarea campionilor;

f)organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a sportivilor care practica padbol,  in concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale de pe plan internaţional, precum si elaborarea si realizarea planurilor de pregatire si de participare a sportivilor care practica padbol, din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale;

g)prevenirea încălcării Statutului, Regulamentelor şi Normelor FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE PADBOL ASSOCIATION  (FIPA).

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL organizează activitatea de padbol  din România, precum şi propria sa activitate, în temeiul Statutului sau şi pe baza Regulamentelor, Normelor şi Hotărârilor (deciziilor) adoptate de organele sale, potrivit competenţelor stabilite de Statut.

3.3.In vederea realizarii obiectivelor sale, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL indeplineşte urmatoarele atribuţii principale:

a)elaborează Strategia Nationala de dezvoltare a activitatii sportive ce se desfasoara sub denumirea de padbol si controlează aplicarea acesteia de catre membrii afiliati/asociati;

b)elaborează şi adoptă Regulamente şi Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială pentru activitatea proprie şi activitatea ce se desfasoara sub denumirea de padbol, in general;

c)stabileşte calendarul sportiv anual pentru activitatea sportiva ce se desfasoara sub denumirea de padbol, în corelaţie cu programele de desfăşurare a competiţiilor internaţionale oficiale ale FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE PADBOL ASSOCIATION  (FIPA).

d)organizează, conduce, controlează şi supraveghează activităţile, campionatele şi competiţiile, demonstratiile si turneele oficiale de padbol la nivel naţional, în baza Regulamentelor şi Normelor adoptate potrivit propriului Statut si omologhează rezultatele acestora, respectiv organizeaza si coordoneaza întreaga activitate a arbitrilor;

e)elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi de participare a sportivilor la competiţiile internaţionale oficiale de padbol;

f)colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (INCS), precum şi cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS), pentru sporirea capacităţii de cuprindere şi asigurare a asistenţei medico-ştiinţifice şi medicale de specialitate in activitatea sportiva de padbol, potrivit evoluţiei şi cerinţelor specifice ale acestei activitati sportive cu privire la selecţia şi pregătirea sportivilor, precum şi pentru modernizarea metodelor de antrenament în consens cu standardele atinse pe plan internaţional;

g)colaborează cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educaţiei si Cercetarii, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor şi/sau cu instituţiile din structurile acestora, pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din activitatea sportiva de padbol;

h)organizează activităţi specifice – cursuri, stagii de instruire, seminarii, examene – pentru perfecţionarea şi ridicarea gradului de calificare şi/sau clasificare a antrenorilor de padbol, precum şi a altor tehnicieni din domeniu, împreună cu instituţiile acreditate sau autorizate, în condiţiile legii;

f)organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de padbol privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora;

j)organizează sau tutelează competiţiile oficiale internaţionale de padbol care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului;

k)promovează măsurile pentru prevenirea şi controlul folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau sa modifice rezultatele competiţiilor organizate, în concordanţă cu reglementările FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE PADBOL ASSOCIATION (FIPA), ale Comitetului Internaţional Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Anti-Doping, precum şi cu legislaţia internă în materie

l)intreprinde măsuri pentru promovarea toleranţei şi a spiritului fair-play în activitatea desfasurata in ramura de sport padbol;

m)administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, ale Statutului, Regulamentelor şi Normelor proprii;

n)stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor care se aplică în activitatea de padbol;

o)asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi patrimoniale specifice activităţii de padbol sau din activităţi economice directe, realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al Federaţiei;

p)se poate asocia, în condiţiile legii, cu alte persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ, în vederea constituirii de societăţi comerciale sau pentru participarea cu părţi sociale la societăţi comerciale, în scopul obţinerii veniturilor necesare pentru finanţarea activităţilor specifice Federaţiei şi dezvoltarea bazei sale materiale;

r)impreuna cu structurile sportive afiliate/asociate, colaborează cu autorităţile administraţiei publice, centrale şi locale, precum şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea bazei materiale destinate practicării activitatii sportive ce se desfasoara sub denumirea de padbol;

s)elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea de padbol;

t)organizează banca de date a Federaţiei privind activitatea de padbol din România;

u)exercită supravegherea, controlul şi autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate, potrivit Statutului şi Regulamentelor proprii;

v)reprezintă, susţine şi apără interesele activitatii sportive ce se desfasoara sub denumirea de padbol pe plan intern, în relaţiile cu forurile responsabile in sport, cu autorităţile administraţiei publice, centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional, în relaţiile cu federaţiile naţionale din alte ţări sau cu alte foruri sportive internaţionale implicate in activitatea de padbol.

3.4.Scopul si obiectivele Federatiei decurg si din Statutul si Regulamentele FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE PADBOL ASSOCIATION  (FIPA), la care aceasta se afiliaza.

3.5.Federatia isi propune sa nu ia atitudini de natura sa prejudicieze interesele membrilor sai, se obliga sa respecte actele normative in vigoare, reglementarile Ministerului Tineretului si Sportului, precum si Statutul si Regulamentele FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE PADBOL ASSOCIATION  (FIPA)

3.6.FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL, prin reprezentantii sai legali, sprijina constituirea si activitatea desfasurata de Asociatiile Judetene si a Municipiului Bucuresti, pe ramura de sport, persoane juridice, de drept privat, fara scop lucrativ, structuri sportive, potrivit legii, in vederea promovarii ramurii de sport padbol si ridicarii nivelului calitativ al acesteia pe plan national.

3.7.Federatia poate infiinta societati comerciale avand ca obiect activitati de gestionare a salilor de spectacol, alte activitati de spectacole, respectiv activitati ale bazelor sportive; dividendele obtinute de Federatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului Federatiei.

3.8.FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale, potrivit competenţelor care le sunt atribuite acestora in prezentul Statut, urmatoarele:

a)Regulamentul de Organizare a Activităţii de padbol;

b)Regulamentele de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de padbol;

c)Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva;

d)Regulamentul privind Statutul, Legitimarea şi Transferul sportivilor care practica activitatea de padbol;

e)Norme privind activitatea arbitrilor si a delegaţilor tehnici la competiţiile interne de padbol;

f)Regulamentul de clasificare sportivă;

g)Regulamentul Intern al Federatiei;

h)Regulamentul de Organizare si Functionare al Federatiei;

i)Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru propria activitate sau cu caracter general, obligatorii pentru activitatea de padbol;

j)Alte Regulamente sau Norme specifice, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute in prezentul Statut.

3.9.Statutul, Regulamentele, Normele şi Hotărârile organelor Federatiei sunt obligatorii pentru membrii afiliaţi/asociati şi membrii acestora.

Art.4.Sediul

4.1.Sediul Federatiei este in Municipiul Bucuresti, Strada Enachita Vacarescu nr 8 apt 6, sect.4.

4.2.Sediul poate fi schimbat prin hotararea Consiliului Director, in conditiile legii. 

Art.5.Insemnele si culorile

(1)FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL are sigla, emblema, logo, steag, fanion, insigna si stampila proprii, modelele acestora fiind aprobate numai de catre Adunarea Generala.

(2)Emblema proprie va fi folosita pe stampila, steag, fanion, insigna si alte inscriptii si titluri de orice fel ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL, numai cu aprobarea Adunarii Generale.

(3)Insemnele proprii pot fi modificate numai cu aprobarea Adunarii Generale.

Art.6.Durata

(1)Durata de functionare a Federatiei este pe termen nedeterminat, iar numarul membrilor sai afiliati/asociati, structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, este nelimitat.

(2)Federatia dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii sale in Registrul Federatiilor (Registrul Special) organizat la Grefa Tribunalului Bucuresti.

(3)Federatia si structurile sportive afiliate la aceasta se inregistreaza in Registrul Sportiv organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, conform prevederilor legale.

(4)In baza inregistrarii in Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului si Sportului, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL va dobandi calitatea de structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, posesoare a Certificatului de Identitate Sportiva (CIS), emis in acest sens.

Art.7.Patrimoniu

7.1. Patrimoniul initial al Federatiei este in cuantum de 1.000,00 lei si s-a format, exclusiv, din aporturile in numerar ale asociatilor care au constituit-o.

7.2.Patrimoniul initial al Federatiei poate fi modificat si va fi folosit pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse.

7.3.Veniturile Federatiei provin si din:

a)sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu Ministerul Tineretului si Sportului sau cu organele administratiei publice centrale si locale;

b)cotizatii, contributii banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c)sume obtinute din transferurile practicantilor de padbol;

d)indemnizatiile si premii obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;

e)donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

f)activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si obiectul de activitate al  Federatiei;

g)reclama si publicitate;

h)taxe, vize si penalitati potrivit prevederilor prezentului Statut si al regulamentelor proprii;

i)sume ramase din exercitiul financiar precedent;

j)valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu;

k)participarea la competitiile si demonstratiile sportive;

l)alte venituri in conditiile legii.

7.4.Federatia poate infiinta societati comerciale in conditiile prevazute de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Dividendele obtinute din activitatile acestora, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului si obiectivelor Federatiei.

7.5.Federatia poate desfasura  orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al Federatiei.

CAPITOLUL II MEMBRI 

Sectiunea I –Afilierea

Art.8.(1)Pentru dobandirea calitatii de membru al Federatiei este necesara intocmirea unei cereri de afiliere si depunerea ei la sediul Federatiei, in atentia Consiliului Director, insotita de documentele doveditoare ale dobandirii personalitatii juridice, precum si de dovada calitatii de structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial.

(2)Cererea de afiliere va cuprinde datele de identificare si de contact ale structurii sportive care doreste sa se afilieze (denumire, sediu, telefon, fax, e-mail, cod fiscal, numele persoanei care o reprezinta legal), o declaratie din care sa reiasa ca intelege sa recunoasca si sa respecte statutul Federatiei, regulamentele date in aplicarea acestui Statut, hotararile organelor de conducere ale Federatiei, precum si orice acord incheiat cu terți de catre Federație.

(3) La cererea de afiliere se vor atasa urmatoarele documente:

-Certificatul de Identitate Sportiva – copie legalizata;

            -Statutul asociatiei/clubului sportiv, respectiv a asociatiei judetene si a Municipiului Bucuresti, pe ramura de sport/Regulamentul de Organizare si Functionare – copie legalizata;

            -Hotararea judecatoreasca definitiva prin care a fost acordata personalitate juridica/Incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, organizat la Grefa instantei/Hotararea organului administratiei publice, centrale sau locale, de infiintare a persoanei juridice – copie legalizata;

            -Certificatul de înscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, organizat la Grefa instantei – copie legalizata;

            -Dovada sediului social;

            -Dovada patrimoniului; 

            -Documentul prin care se dovedeste plata taxei de afiliere (chitanta, ordin de plata etc).

            (4)Cererea de afiliere este analizata in prima sedinta de Consiliu Director in care, daca sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (2) si (3), se decide afilierea provizorie a membrului respectiv.

            Un membru afiliat provizoriu are toate drepturile si obligatiile prevazute la art.14 si art. 15 din prezentul Statut, cu exceptia dreptului de a propune persoane care sa candideze la functiile din cadrul organelor de conducere si control si a dreptului de a vota care se dobandesc numai dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a afilierii definitive la Federatie.

            (5) In vederea propunerii pentru afilierea definitiva, membrul afiliat sau asociat provizoriu are obligatia de a avea un anumit numar de sportivi legitimati si de a participa cu minim jumătate dintre acestia timp de 1 an de zile, la cel putin 50% din numarul de concursuri si evenimente organizate de Federatie.

Numarul de sportivi legitimati necesari afilierii definitive se stabileste de catre Consiliul Director la prima sedinta dupa semnarea prezentului Statut. Aceasta obligatie devine permanentă dupa afilierea definitiva.

            (6)In situatia in care un membru definitiv afiliat sau asociat la Federatie nu participa cu cel putin jumatate din  sportivi, la cel putin 50% din numarul de concursuri si evevenimente din calendarul competitional anual, acesta nu are drept de vot in Adunarea Generala.

            (7)Reafilierea unui structuri sportive are loc in cazul in care aceasta, dupa ce si-a pierdut calitatea de membru ca urmare a intervenirii uneia din situatiile prevazute la art. 16 din prezentul Statut, formuleaza o noua cerere de afiliere si dovedeste indeplinirea conditiilor stabilite la alin. (1) – (5).

            Art.9.Consiliul Director are obligatia sa analizeze cererea de afiliere in prima sa sedinta, ce urmeaza ulterior depunerii cererii, dupa care hotaraste afilierea provizorie a structurii sportive solicitante.

            In vederea afilierii definitive Consiliul Director are obligatia de a pune in discutia Adunarii Generale toate cererile de afiliere formulate in intervalul dintre doua Adunari Generale, prezentand totodata si o informare privitoare la modul de indeplinire/neindeplinire a conditiilor de afiliere.

            Art.10.(1)Urmare a aprobarii afilierii definitive, structurile sportive devenite membre ale Federatiei beneficiaza de toate drepturile  si indatoririle din statutul si regulamentele FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL.

            (2)Prin afiliere/asociere structurile sportive membre adera la scopul si obiectivele Federatiei, recunosc si se angajeaza sa respecte si sa aplice Statutul si Regulamentele Federatiei, oficializeza existenta lor ca membri cu drepturi depline ale acestei Federatii Sportive Nationale.

            (3)In competitiile sportive oficiale, structura sportiva si membrii sai practicanti de padbol vor purta, in mod obligatoriu, denumirea inscrisa in cererea de afiliere.

            Art.11.Orice membru afiliat isi poate schimba denumirea/sediul, cu respectarea prevederilor legale si statutare prevazute pentru orice modificare a actelor constitutive, respectiv prin inscrierea modificarilor in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Grefa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul si comunicarea acestora la Registratura Generala a Federatiei.

            In termen de 15 zile de la eliberarea Certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor/Hotararea organului administratiei publice, centrale sau locale, respectiv a Certificatului de Inregistrare Fiscala (CIF), cu noua denumire/noul sediu, membrul afiliat este obligat sa inregistreze schimbarea de denumire in Certificatul de Identitate Sportiva la Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului si Sportului, precum si sa instiinteze Federatia cu privire la modificarile intervenite, sub sanctiunea neacordarii dreptului de inscriere a  jucatorilor sai/echipelor la competitii.

Sectiunea a II-a – Categorii de membri

            Art.12.FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL constituita pe o perioada nedeterminata de timp, prin asocierea cluburilor sportive cu sectii de padbol şi a asociaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, pe ramura de sport, structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, persoane juridice romane, constituite in temeiul  Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii/Hotararea organului administratiei publice, centrale sau locale, precum si cu respectarea prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, pe baza intelegerii comune de a contribui la promovarea, dezvoltarea si afirmarea ramurii de sport padbol in Romania, se compune din urmatoarele categorii de membrii:

                        12.1.Membri cu drept de vot deliberativ

                a)membrii fondatori – persoanele juridice, structuri sportive, care au constituit Federatia si au contribuit material si moral la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;   

                b)membri asociati- membri care se asociaza ulterior formarii federației și care contribuie moral și material la completarea partimonului si asociației, la dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea padbol, și care, prin activitatea lor, sprijină asociația în realizarea obiectivelor acesteia

               c)membri afiliati – structuri sportive -persoanele juridice, care se afiliază ulterior, ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de prezentul Statut, pe baza cererii de afiliere aprobata de  Adunarea Generala.

                        12.2.Membri fara drept de vot

       a)membri de onoare – persoanele fizice si/sau juridice care au adus si aduc servicii deosebite Federatiei sau care o sprijina substantial, din punct de vedere material si/sau financiar.

            (1)Din categoria membrilor de onoare pot face parte persoanele fizice de nationalitate romana, cu domiciliul in tara sau strainatate, desemnate din randul fostilor sportivi, tehnicieni, membri ai organelor de conducere ale Federatiei si ai organismelor teritoriale, manageri, precum si orice alte persoane fizice sau juridice, cu merite exceptionale si contributii indelungate la activitatea Federatiei si afirmarea ramurii de sport padbol in Romania.

            (2)Persoanele cu contributii remarcabile, care au indeplinit functia de Presedinte al Federatiei, vor putea primi titlul de Presedinte de onoare, care se acorda viager, prin Hotararea Adunarii Generale.

 1. c) membri susținători– persoanele care aderă la scopul federației și care sprijină material și moral în realizarea obiectivelor acesteia.
 2. b) membri voluntari– persoane care adera la scopul federatiei, dar care nu îi aduc niciun aport material

            Art.13(1)Ca urmare a aprobarii afilierii cu titlu definitiv, structurile sportive care au dobandit calitatea de membru al Federatiei beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute in Statutul si regulamentele Federatiei.

            (2)Prin efectul afilierii, structurile sportive adera la scopul si obiectivele FEDERAȚIEI ROMANE DE PADBOL, recunosc si se angajeaza sa respecte si sa aplice Statutul si regulamentele Federatiei, oficializeza existenta lor ca membri cu drepturi depline ai acestei Federatii Sportive Nationale.

            Art.14.Membrii afiliati și asociati au urmatoarele drepturi:

            14.1.sa aleaga si sa propuna persoane care sa candideze la functiile din cadrul organelor de conducere si control ale Federatiei;

            14.2.sa-si exprime, prin vot, optiunea fata de documentele supuse dezbaterii si proiectele de Hotarari ale Adunarii Generale;

            14.3.sa participe nemijlocit la rezolvarea problemelor organizatorice, tehnico-metodice, economice, juridice, administrative sau din alte domenii, contribuind la dezvoltarea si afirmarea ramurii de sport padbol  in Romania;

            14.4.sa beneficieze de conditii de pregatire si de competitie pentru  valorificarea aptitudinilor sportivilor care practica padbol

            14.5.sa beneficieze de un cadru organizat pentru formarea si perfectionarea profesionala a specialistilor din ramura de sport padbol;

            14.6.sa initieze și sa avanseze spre analiza proiecte de programe, hotarari si propuneri pentru dezvoltarea activitatii in ramura de sport padbol din Romania.

            14.7.să participe la sedintele Adunarii Generale, fie prin reprezentantul legal, fie printr-un imputernicit care sa prezinte o delegatie al carei model unic va fi stabilit de Consiliul Director si transmis tututor membrilor cu drept de vot;

            14.8. sa aiba reprezentant in comisiile si colegiile FEDERATIEI ROMANE DE PADBOL;

            14.9. sa beneficieze de orice alte drepturi care decurg din prezentul Statut si din regulamentele Federatiei;

            14.10. sa primeasca, in functie de contributie, realizari si rezultate deosebite, diferite distinctii ale FEDERAȚIEI ROMANE DE PADBOL, titluri, diplome, trofee, premii, recompense, stimulente materiale, dupa caz, in conditiile legii.

            Art.15.Principalele responsabilitati si obligatii ale membrilor afiliati/asociati ai Federatiei:

            15.1.cunoasterea, respectarea si aplicarea prevederilor prezentului Statut, a Regulamentelor date in aplicarea acestuia, a Normelor si Hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director, comisiilor si colegiilor FRP, precum si a prevederilor Statutului si Regulamentelor FEDERAȚIEI INTERNATIONALE DE PADBOL ASSOCIATION (FIPA); 

            15.2.sa actioneze permanent si sa contribuie efectiv pentru realizarea planurilor si programelor de dezvoltare si afirmare a ramurii de sport padbol in Romania, in vederea realizarii scopului si a obiectivelor Federatiei;

            15.3.sa nu se asocieze si sa respinga, cu fermitate, orice incercare de corupere sau influentare pe cai necinstite a rezultatelor sportive;

            15.5.sa actioneze, cu perseverenta, pentru prevenirea si combaterea actelor de brutalitate si violenta, pentru promovarea spiritului de sportivitate si a unui comportament civilizat;

            15.6.sa nu admita, sa combata si sa militeze, ferm, impotriva folosirii unor substante interzise, a practicii dopajului si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca, in mod artificial, capacitatea fizica a sportivilor care practica padbol;

            15.8.sa actioneze pentru respectarea si apararea imaginii si prestigiului FRP, organismelor si oficialilor acesteia;

            15.9.sa contribuie, prin activitatea desfasurata, pentru conservarea scopului si realizarea obiectivelor Federatiei, precum si a celor proprii structurii sportive pentru care s-a aprobat afilierea si calitatea de membru;

            15.10.sa-si achite taxele stabilite pentru structura sportiva, cel mai tarziu pana la data de 15 martie a fiecarui an, iar taxele de viza pentru sportivii care activeaza sub culorile clubului sa le achite pana la termenele stabilite de Consiliul Director; nerespectarea obligatiilor financiare atrage sanctionarea membrului afiliat in conditiile stabilite potrivit prezentului Statut.

            15.11.sa asigure conditii optime de pregatire pentru membrii proprii, practicanti de padbol;

            15.12.sa se preocupe permanent de atragerea (cooptarea) de practicanti de padbol, de toate varstele, de formarea si perfectionarea specialistilor si a tehnicienilor in domeniu, de raspandirea practicarii ramurii de sport padbol in cat mai multe judete, de cresterea bazei materiale necesare practicarii sportului si de stimularea constituirii de catre toti cei interesati, in acest sens, de asociatii cu personalitate juridica care au ca obiect desfasurarea activitatii in ramura de sport padbol.

Sectiunea a III-a – Pierderea calitatii de membru  

            Art.16.(1) Pierderea calitatii de membru al FRP are loc in urmatoarele situatii:

            a)prin retragere, pe baza unei cereri formulate de reprezentantul legal al structrurii sportive, aprobata de Consiliul Director si supusa spre validare Adunarii Generale;

            b)in cazul dizolvarii si lichidarii structurii sportive;

            c)in cazul fuziunii a doua structuri sportive;

            d)in cazul desfiintarii sectiei de padbol din cadrul unei structuri sportive;

            e)prin excludere, ca urmare a savarsirii unor fapte care constituie abateri grave de la prezentul Statut si de la Regulamentele date in aplicarea acestuia;

            f)prin excludere, pentru neplata obligatiilor financiare catre Federatie, timp de doi ani consecutiv

 1. g) prin inactivitate/neparticipare, timp de doi ani consecutiv, la activitatile competitionale organizate de FRP

            (2)Conditiile de incetare a calitatii de membru al FRP, de excludere pentru abateri, si de reafiliere a membrilor exclusi vor fi detaliate in Regulamentul de Organizare si Functionare al Federatiei.

Capitolul III ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FEDERATIEI

            Art.17.Organele de conducere si control ale Federatiei sunt:

 1. Adunarea Generala;
 2. Consiliul Director;
 3. Cenzorul.

Sectiunea I – Adunarea Generala           

            Art.18.(1)Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor afiliati cu drept de vot.

            (2)La data intocmirii prezentului Statut, componenta nominala a Adunarii Generale a FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL este cea desemnata prin sedinta organizata si desfasurata la data de 18.07.2022, respectiv:

 

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SPORTUL PENTRU VIITOR

ASOCIATIA CLUB SPORTIV NEW GENERATION CONSTANTA

ASOCIATIA CLUB SPORTIV PADBOL LAND BAIA MARE

ASOCIATIA CLUB SPORTIV ARINIS GURA HUMORULUI

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV PADBOL SNAGOV

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV NEW GENERATION TULCEA

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV PADBOL SIGHISOARA

ASOCIATIA CLUB SPORTIV FLUX ARENA

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV PADBOL CLUB VITAN BUCUREȘTI

ASOCIATIA SPORTIVA CLUB SPORTIV PRO WIN TM TARGOVIȘTE

            Art.19Competenta Adunarii Generale cuprinde:

            -stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Federatiei;

            -aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

            -alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

            -alegerea si revocarea cenzorului;        

            -alegerea si revocarea presedintelui Comisiei de Apel;

            -modificarea Actului constitutiv si a Statutului;

            -aprobarea regulilor de organizare si desfasurare a activitatii cenzorului;

            -aprobarea, la propunerea Consiliului Director, a afilierii definitive a membrilor asociati, precum si acordarea calitatii de membru de onoare si Presedinte de onoare;

            -aprobarea calendarului competitional, a Regulamentului de Organizare si Functionare al FRP si a Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva, respectiv a Regulamentului de Organizare a Activităţii de padbol;

            -aprobarea pierderii calitatii de membru al FRP, in situatiile prevazute in prezentul Statut;

            -dizolvarea si lichidarea Federatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

            -aprobarea Regulamentelor de organizare si desfăşurare a competiţiilor interne de padbol, precum si a taxelor anuale ce revin in sarcina cluburilor si membrilor acestora;

            -orice alte atributii prevazute in lege sau in prezentul Statut.

            Art.20.Adunarile Generale pot fi ordinare sau extraordinare.

            Adunarea Generala are drept de control asupra activitatii Consiliului Director si a cenzorului.

            Art.21 – Adunarea Generala Ordinara se convoaca anual de catre Presedintele Consiliului Director, in primul trimestru al anului calendaristic, dupa incheierea anului financiar anterior.

            Art.22.(1) Convocarea sedintei Adunarii Generale ordinare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei stabilite pentru tinerea ei, printr-o adresa scrisa (convocator) transmisa prin orice mijloc care sa poata dovedi ca s-a luat la cunostinta de aceasta (fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, postarea pe site-ul Federatiei, cu precizarea datei postarii).

            Cu cel putin 7 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale, se vor transmite membrilor spre consultare si materialele ce urmeaza a fi supuse  dezbaterii si aprobarii.

            (2)Odata cu convocatorul se va transmite membrilor Federatiei Ordinea de Zi, precum si textul propunerilor de modificare a actelor constitutive in situatia in care acestea figureaza pe Ordinea de Zi.

(3)Membrii afiliati pot face propuneri si aduce amendamente la Ordinea de Zi si la propunerile de modificare transmise odata cu convocatorul pana cel mai tarziu cu 7 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale.

            Acelasi termen se va respecta si in cazul in care se vor face propunerile privitoare la candidati daca pe Ordinea de Zi figureaza alegeri.

            Art.23.Adunarea Generala de Alegeri are loc odata la 5 (cinci) ani si se convoaca potrivit prevederilor de la art. 22.

            Art.24.Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar si se convoaca de Presedintele Consiliului Director, din oficiu sau la propunerea unui sfert din membrii afiliati, cu cel putin 15 zile inainte de termenul fixat pentru tinerea ei.

            In situatii exceptionale convocarea poate avea loc prin mica publicitate.

            Adunarea Generala Extraordinara hotaraste numai asupra problemelor pentru care a fost convocata.

            Art.25.(1)Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale Actului constitutiv si ale Statutului, sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au luat parte si au votat impotriva.

            (2)Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, Actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in Statut, pot fi atacate in justitie de oricare dintre membrii asociati la Federatiei, care nu au luat parte la sedinta Adunarii Generale sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in Procesul-Verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat la cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

            Aceste dispozitii sunt valabile si in cazul hotararilor Consiliului Director.

            Art.26.Sedintele Adunarii Generale sunt conduse de Presedintele Consiliului Director.

            Art.27.(1)Sedintele Adunarii Generale, ordinare sau extraordinare, se tin legal cu participarea a jumatate plus unul din totalul membrilor sai  si ia decizii cu votul a jumatate plus unul din numarul celor prezenti.       

(2)Daca nu este intrunit cvorumul, Consiliul Director va hotari asupra reconvocarii sedintei Adunarii Generale la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 7 zile de la data fixata initial, Adunarea Generala, astfel reconvocata, putand lua decizii, indiferent de numarul de membri prezenti.

(3)In situatia in care, datorita intervenirii unor situatii, de natura exceptionala, este decretarea starea de urgenta, la nivel national, sedintele Adunarii Generale, ordinare sau extraordinare, se pot desfasura prin orice mijloace de comunicare, care sa asigure dovada de primire a convocarii scrise si adoptarea hotararilor, in mod valabil si legal.

            Art.28.(1)Validarea reprezentantilor cu drept de vot se face inaintea inceperii sedintei Adunarii Generale, in baza delegatiilor emise de structura sportiva pe care o reprezinta.

            (2)Adunarea Generala desemneaza prin vot deschis 1-3 persoane pentru intocmirea Procesului-Verbal sau pentru verificare, in situatia in care este redactata o stenograma.

            (3)In cazul sedintei Adunarii Generale ordinara de alegeri, membrii prezenti propun si aleg prin vot deschis Comisia de validare a voturilor, formata din 3 persoane, candidatii la functii in organele de conducere neputand face parte din aceasta.

            (4)Membrii Federatiei cu drept de vot care, intr-o anumita speta supusa aprobarii Adunarii Generale, sunt interesati direct, sau prin sotii, ascendentii si descendentii, rudele in linie colaterala si afinii lor pana la gradul al patrulea, nu vor putea lua parte la vot.

Sectiunea II – Alegeri

            Art.29.(1)Adunarea Generala alege o data la 5 (cinci) ani membrii Consiliului Director, Cenzorul si Presedintele Comisiei de Apel, cu exceptia cazurilor de retragere, deces sau revocare, situatie in care locurile ramase vacante se completeaza la proxima Adunare Generala prin noi alegeri.

            Mandatul celor alesi, in astfel de situatii, se incheie la data expirarii mandatului de 5 (cinci) ani, a celorlati membrii ai organelor de conducere si control.

            (2)Cu maxim 7 de zile inainte de data sedintei Adunarii Generale de alegeri, membrii afiliati/asociati, cu drept de vot, transmit in scris la Registratura Generala a FRP propuneri de candidati pentru Consiliul Director, Cenzor si Presedintele Comisiei de Apel, insotite de confirmarea in scris a candidatului si CV-ul acestuia.

            (3)Candidatii la functia de Presedinte al FRP trebuie

 1. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 2. sa fie propus de una dintre structurile sportive afiliate; un membru afiliat poate propune un singur candidat;
 3. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate, indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil.
 4. sa aiba studii universitare cu licenta de absolvire în domeniul ştiinţe juridice/educaţie fizică şi sport/management/marketing; studii de masterat sau postuniversitare cu speciaizări în specializări necesare exercitării funcţiei (ştiinţe juridice/educaţie fizică şi sport/management/marketing)
 5. sa fi sustinut, financiar și logistic, diverse actiuni și competitii nationale și internationale pentru promovarea si dezvoltarea activitatii de padbol pe o perioada de minim 5 ani anterior depunerii candidaturii
 6. sa aiba varsta cuprinsa intre 30 – 65 ani;
 7. sa aiba experienta manageriala relevanta in domeniul sportului;
 8. sa aiba un program scris privind dezvoltarea activitatii de padbol din Romania pentru urmatorii 5 ani

            La acceptarea propunerii de candidat la functia de Presedinte, persoanele desemnate vor prezenta cu maxim 7 zile inainte de data Adunarii Generale de alegeri pe langa un CV, cazierul judiciar si un proiect pe cinci ani de dezvoltare a activitatii de padbol.

            (4)Candidatii la functia de Vicepresedinte trebuie

 1. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 2. sa fie propus de una dintre structurile sportive afiliate; un membru afiliat poate propune un singur candidat;
 3. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate, indiferent de forma de executare a pedepsei Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil.
 4. sa aiba studii universitare cu licenta de absolvire în domeniul ştiinţe juridice/educaţie fizică şi sport/management/marketing;
 5. sa fi sustinut, financiar și logistic, diverse actiuni și competitii nationale și pentru promovarea si dezvoltarea activitatii de padbol pe o perioada de minim 5 ani anterior depunerii candidaturii
 6. sa aiba varsta cuprinsa intre 30 – 65 ani;
 7. sa aiba experienta manageriala relevanta in domeniul sportului sau rezultate individuale ca si sportiv de notorietate internationala

            (5)Candidatii la functia de Secretar General trebuie sa fie cetateni romani, sa fi implinit 18 ani, sa nu aiba cazier, sa fi sustinut, financiar sau logistic, diverse actiuni pentru promovarea si dezvoltarea activitatii de padbol, sa aiba calitatile necesare ocuparii acestei functii.

 (5)Cu maximum 7 zile inainte de sedinta Adunarii Generale de alegeri pot depune candidaturi individuale si persoanele care corespund criteriilor stabilite de prezentul Statut si doresc sa ocupe o functie in organele de conducere ale FRP.

            (6)In cadrul Adunarii Generale de alegeri nu se admit depuneri de noi candidaturi.

            Art.30.(1)Alegerile din Adunarea Generala se efectueaza prin vot secret, pe buletine de vot redactate de Federatie.

            In situatia in care, pentru o functie exista un singur candidat, alegerea se poate face prin vot deschis.

            Daca pentru o functie exista mai multi candidati, Federatia va trece numele acestora in buletinele de vot in ordine alfabetica.

            Buletinele de vot vor fi depuse numai de membrii afiliati cu drept de vot intr-o urna speciala, sigilata si verificata inaintea inceperii alegerilor.

            (2)Alegerea membrilor Consiliului Director, a Cenzorului si Presedintelui Comisiei de Apel se face pe functii, candidatii fiind declarati alesi dupa urmatoarea procedura:

            a)Presedintele FRP, in situatia in care intruneste majoritate simpla de voturi (jumatate plus unu din totalul de voturi exprimate). Votul este validat numai daca se constata ca reprezentantul structurii sportive cu drept de vot deliberativ a taiat pe buletinul de vot toate numele inscrise, mai putin al unui singur candidat.

            In alte situatii, buletinul de vot se anuleaza.

            Daca, dupa desfasurarea primului tur de scrutin pentru functia de Presedinte, nici un candidat nu intruneste majoritatea simpla de voturi se va organiza un nou tur de scrutin, la care participa primii doi candidati.

            In situatia in care, pe primul loc in primul tur de scrutin sunt mai multi candidati cu numar egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat urmator, dar nu au indeplinit majoritatea simpla de voturi, noul tur de scrutin va avea loc doar intre acestia.

            In cazul in care cel de pe primul loc nu intruneste majoritatea simpla de voturi iar pe locul doi sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, va avea loc un nou tur de scrutin la care acestia participa impreuna cu cel situat pe primul loc.

            Daca nici la al doilea tur de scrutin nu se realizeaza majoritate simpla de voturi, este declarat ales presedinte FRP candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi exprimate.

            b)Vicepresedinte FRP, in situatia in care intruneste majoritate simpla de voturi (jumatate plus unu din totalul de voturi exprimate). 

            In caz contrar se procedeaza ca la alegerea Presedintelui.

            c)Secretar General, daca intruneste majoritate simpla de voturi (jumatate plus unu din totalul de voturi exprimate). 

            In caz contrar se procedeaza ca la alegerea Presedintelui.

            d)Cenzorul – candidatii la functia de Cenzor trebuie sa fie cetateni romani care au implinit 18 ani, nu au cazier si detin obligatoriu studii in domeniul financiar-contabil.

            Procedura de alegeri este aceeasi ca lit. a)-c).

            e)Presedintele Comisiei de Apel –  Presedintele Comisiei de Apel nu poate fi cenzor, membru al Consiliului Director sau al altor comisii din cadrul FRP.

            Candidatii la functia de Presedinte al Comisiei de Apel trebuie sa fie cetateni romani care au implinit varsta de 25 de ani, sa nu aiba cazier si daca este posibil, sa detina pregatire juridica.

            (3)Adunarea Generala alege Presedintele Comisiei de Apel in baza procedurilor prevazute in Statut.

Sectiunea III – Consiliul Director

            Art.31.(1)Consiliul Director se intruneste, de regula lunar, si asigura punerea in executare a hotararilor Adunarilor Generale.

            (2)Consiliul Director are in componenta 5 (cinci) membrii, alesi pentru un mandat de 5 ani, dupa cum urmeaza:

            -Presedinte

            -Vicepresedinte

            -Secretarul General

            -2 (doi) Membrii, mandatul acestora fiind de 5 (cinci) ani.

            (3)Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

            (4 )In situatia in care numarul membrilor afiliati/asociati va depasi numarul de 15, Adunarea Generala poate hotari marirea numarului de membri ai Consiliului Director.

            Art.32.Consiliul Director are urmatoarele atributii:

            a)prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si  cheltuieli si proiectul programelor Federatiei;

            b)incheie acte juridice in numele si pe seama Federatiei.

            c)elaboreaza Regulamentul Intern de functionare, aproba organigrama si politica de personal a Federatiei.

            d)redacteaza proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare al Federatiei si il supune spre aprobare Adunarii Generale.

            e)organizeaza si coordoneaza, cu sprijinul comisiilor de specialitate, activitatea tehnicienilor (instructori, antrenori si arbitrii), privind formarea, perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora; colaboreaza cu institutiile si structurile abilitate pentru realizarea programelor de formare si perfectionare a specialistilor in ramura de padbol.

            f)organizeaza sistemul de informare si documentare, intocmeste si difuzeaza informatiile si datele statistice oficiale; editeaza buletine informative, anuare si alte materiale tehnico-metodice.

 1. g) actioneaza pentru instaurarea unui climat de ordine si disciplina in intreaga activitate de padbol pentru prevenirea si combaterea actelor de violenta, pentru promovarea spiritului de “fair-play”.

            h)promoveaza masurile de prevenire si control a folosirii substantelor interzise si ale metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in concordanta cu reglementarile Federatiilor Sportive Internationale si ale Agentiei Mondiale Anti-Doping; orice alte masuri ce contravin reglementarilor mai sus mentionate sunt nule de drept.

            i)asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a bugetului si patrimoniului; actioneaza pentru sporirea  surselor de venituri, pentru dezvoltarea, modernizarea si intretinerea  corespunzatoare a bazelor sportive; sprijina cenzorul in indeplinirea atributiilor ce-i revin.

            j)stabileste convocarea, Ordinea de Zi si aproba proiectele materialelor pentru sedintele Adunarilor Generale ale Federatiei.

            k)propune Adunarii Generale spre aprobare, cuantumul taxelor si penalitatilor ce urmeaza a fi aplicate in conformitate cu prevederile Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva.

            l)ratifica deciziile referitoare la suspendarea disciplinara a membrilor afiliati, care nu si-au achitat la termen obligatiile financiare catre Federatie si comunica tututor membrilor afiliati masurile adoptate.

            m)propune Adunarii Generale spre aprobare cuantumul taxelor anuale si de viza pentru cluburi si jucatorii acestora.

            n)la propunerea Secretarului General, aproba componenta nominala si regulamentele de functionare ale comisiilor si colegiilor de specialitate din cadrul Federatiei.

            o)aproba numirea antrenorilor echipelor nationale, componenta nominala a colectivelor tehnice si a loturilor reprezentative de padbol, planurile de pregatire, precum si inscrierea si participarea in competitiile internationale.

            p)desemneaza reprezentantii FRP in organismele si forurile internationale, precum si participantii la congrese, consfatuiri si intruniri internationale pe tema padbol.

            r)indeplineste orice alte atributii stabilite sau delegate de Adunarea Generala.

            Art.33.Deciziile Consiliului Director se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

            Art.34.FRP este reprezentata in relatiile cu tertii, in justitie si in fata oricaror alte autoritati de catre Presedintele Consiliului Director, care este si Presedintele Federatiei.

            Art.35.Membrii Consiliului Director au urmatoarele atributii:

            35.1.Presedintele:

            a)conduce si raspunde de activitatea Federatiei si a Consiliului Director;

            b)semneaza corespondenta oficiala, principalele acte si documente care angajeaza Federatia;

            c)indeplinește atributiile ordonatorului principal de credite, asa cum este definit acesta de legislatia in vigoare;

            d)aproba angajarea/incetarea raporturilor de munca cu personalul salariat al Federatiei;

            e)raspunde de bunul mers al activitatii FRP, de organizarea aplicarii prevederilor Statutului si a Regulamentelor, de indeplinirea hotararilor Adunarilor Generale si ale Consiliului Director;

            f)prezideaza si conduce sedintele Adunarii Generale si activitatea Consiliului Director;

            g)imputerniceste pe Vicepresedinte sau un alt membru al Consiliului Director cu atributiile sale, atunci cand este in imposibilitate de a-si exercita mandatul;

            h)reprezinta si angajeaza legal Federatia in relatiile cu FEDERAȚIA INTERNATIONALĂ DE PADBOL ASOCIATION (FIPA), precum si in relatiile cu alte organisme internationale de specialitate la care Federatia este afiliata, in relatiile cu Ministerul Tineretului si Sportului, in relatiile cu instantele judecatoresti, respectiv cu instantele sportive internationale, in relatiile cu structurile sportive afiliate, cu sportivii, antrenorii, arbitrii si celelalte persoane oficiale implicate in activitatea desfasurata de Federatie, in raporturile cu organele administratiei publice centrale si locale, precum si cu orice alte persoane juridice si fizice, romane si straine, cu respectarea prevederilor prezentului Statut.

            35.2.Vicepresedintele:

            a)actioneaza pentru respectarea si aplicarea prevederilor prezentului Statut si a Regulamentelor date in aplicarea acestuia;

            b)contribuie la realizarea Strategiei Nationale in ramura de sport padbol, a programelor si planurilor de promovare si dezvoltare a ramurii de sport padbol, conform domeniului pentru care sunt responsabili; la punerea in aplicare a hotararilor Adunarilor Generale si ale Consiliului Director privind cresterea numarului de practicanti de padbol, dezvoltarea bazei materiale pentru practicarea acestuia si raspandirea practicarii acestei activitati la nivel national.

            c)coordoneaza si sprijina activitatea membrilor afiliati;

            d)preiau, prin imputernicire, atributiile Presedintelui, in situatia in care acesta este in imposibilitatea exercitarii mandatului;

         e)atributiile vicepresedintilor sunt stabilite in prima sedinta a Consiliului Director, desfasurata dupa alegeri;

         f)executa orice activitate stabilita de catre Presedinte, Consiliul Director sau Adunarea Generala

            35.3.Secretarul General:

 1. a) coordoneaza activitatile de elaborare, aprobare si aplicare a Strategiei Nationale de dezvoltare a activitatii de padbol, a programelor de activitati pe termen mediu si scurt, a calendarelor intern si international, a planului de venituri si cheltuieli;
 2. b) coordoneaza activitatea comisiilor si colegiilor Federatiei, precum si activitatea personalului salariat al Federatiei;
 3. c) stabileste, impreuna cu Presedintele, tematica Adunarilor Generale, a sedintelor Consiliului Director, pregateste reuniunile acestora si asigura elaborarea in timp util a materialelor ce urmeaza a fi prezentate;
 4. d) asigura buna desfasurare a programelor si actiunilor din cadrul Federatiei, urmarind respectarea legislatiei in vigoare; asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a planului de venituri si cheltuieli si a patrimoniului; se preocupa de sporirea surselor de venituri, de intretinerea sporirea si modernizarea bazelor sportive destinate desfasurarii activitatii de padbol; conlucreaza cu cenzorul si sprijina activitatea acestuia;
 5. e) participa la indeplinirea tuturor atributiilor ce revin Consiliului Director;
 6. f) executa orice activitate sau sarcina stabilita de catre Presedinte, Consiliul Director sau Adunarea Generala

Sectiunea IV – Cenzorul   

            Art.36.Controlul financiar intern al Federatiei este asigurat de un cenzor care poate fi persoana fizica atestata in conditiile legii.

            Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

            Art.37.Atributiile cenzorului sunt urmatoarele:

 1. a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Federatiei;
 2. b) verifica modul cum se realizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
 3. c) sesizeaza neregulile constatate cu privire la administrarea patrimoniului si folosirea fondurilor si propune modalitati si solutii pentru sporirea resurselor, cheltuirea economicoasa a fondurilor si cresterea eficientei economice, organizatorice si tehnice;
 4. d) intocmeste rapoarte si le prezinta anual Adunarii Generale;
 5. e) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala sau prevazute in legislatia in domeniul financiar-fiscal.
Capitolul IVCOMISIILE SI COLEGIILE CONSILIULUI DIRECTOR

Sectiunea I – Dispozitii comune

            Art.38(1)Comisiile si colegiile centrale au ca principal scop rezolvarea atributiilor si problemelor specifice ce le sunt repartizate, pentru a contribui la buna functionare si indeplinirea sarcinilor si obiectivelor de ansamblu ce revin FRP.

            (2)Comisiile si colegiile centrale sunt organisme de lucru, cu caracter consultativ, specializate pe diferite domenii ale activitatii de padbol, subordonate Consiliului Director.           

            (3)In afara atributiilor proprii, membrii comisiilor si colegiilor centrale pot primi din partea Consiliului Director imputerniciri speciale privind:

            -participarea la actiunile de indrumare si control de specialitate asupra activitatii desfasurate de membrii sai;

            -participarea la organizarea unor activitati si actiuni speciale de catre  membrii sai asociati.

            Art.39(1)Membrii comisiilor si colegiilor centrale se numesc pentru o perioada de 5 (patru) ani de catre Consiliul Director, pe baza propunerilor Secretarului General si a candidaturilor individuale depuse.

            (2)La selectionarea si alegerea membrilor comisiilor si colegiilor centrale se vor avea in vedere urmatoarele criterii:

            -aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru aceasta activitate si functiile propuse;

            -rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea activitatii sportive de padbol in Romania;

            -comportarea si tinuta morala, pasiunea si disponibilitatea de a desfasura o activitate, in mod obiectiv si dezinteresat;

            -cunoasterea Statutului si a Regulamentelor FRP si ale organismelor internationale;

            -alte criterii specifice atributiilor comisiilor/colegiilor pentru care sunt propusi.

            (3)De regula, comisiile si colegiile centrale sunt compuse dintr-un numar impar de membrii, in functie de specificul si atributiile ce le revin, avand urmatoarea structura: presedinte, membrii,  secretar.

            (4)Candidaturile pentru comisiile si colegiile centrale vor fi depuse la Registratura Generala a Federatiei, cu cel putin 5 zile inainte de sedinta Consiliului Director care urmeaza sa aleaga membrii acestora.

            (5)Membrii comisiilor si colegiilor centrale al caror mandat expira sunt, de drept, candidati, fara a mai fi nevoie de a-si reinnoi candidatura.

            (6)O persoana nu poate face parte din mai mult de doua comisii/colegii.

            (7)In cazul in care un membru al unei comisii/colegiu lipseste nemotivat de la trei sedinte consecutiv, el va fi considerat demisionat din oficiu, urmand ca, in aceasta situatie, Consiliul Director sa aleaga un alt membru.

            (8)Hotararile Consiliului Director privind componenta comisiilor si colegiilor centrale se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

            Art.40(1)Membrii comisiilor si colegiilor centrale sunt persoane oficiale ale FRP, calitate in care beneficiaza de toate drepturile specifice si se supun prevederilor referitoare la indatoriri, responsabilitati si obligatii ce decurg din Statutul si Regulamentele Federatiei.

            (2)Nerespectarea de catre membrii comisiilor si colegiilor centrale a indatoririlor si obligatiilor ce le revin, incalcarea cu vinovatie a acestora sau comiterea unor fapte care contravin normelor eticii sportive si calitatii de persoane oficiale vor fi judecate si sanctionate in conformitate cu prevederile Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva, cu celelalte reglementari ale FRP si cu legile tarii.

           

Sectiunea II- Colegii si comisii de specialitate

            Art.41.Colegiile si comisiile care functioneaza in cadrul FRP sunt:

            1)Comisia Centrală de Competiţii;

            2)Comisia Centrala de Legitimări, Transferări şi Clasificări;

            3)Comisia de Disciplină si Etica Sportiva;

            4)Colegiul Central al Antrenorilor;

            5)Colegiul Central al Arbitrilor;

            6)Comisia Economico-Financiara si de Afaceri;

            7)Comisia Medicala;

            8)Comisia Anti-Doping;

             )Comisia Internationala;

            10)Comisia de Presa si Relatii Publice.

            11)Comisia de Apel.

            Art.42 – Componenta, atributiile specifice, modul de organizare si functionare al fiecarei comisii si colegiu vor fi cuprinse in Regulamentul fiecareia, ce va fi supus spre aprobare Consiliului Director.

Capitolul VASOCIATIILE JUDETENE DE PADBOL SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

            Art. 43. – Dispozitii generale

            (1)La nivel judetean, respectiv a municipiului Bucuresti, se constituie o singura Asociatie de Padbol cu personalitate juridica, dobandita in conditiile legii, care are ca scop organizarea activitatii de padbol la nivel teritorial.

            (2)Asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramura de sport, sunt constituite din cluburile sportive cuprinse in sistemul competitional local, numai daca in judetul respectiv functioneaza cel putin trei structuri sportive cu sectii de padbol.

            (3)Procedura de constituire, obtinerea personalitatii juridice, a avizului si autorizarii functionarii, inregistrarea in Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului si Sportului si elaborarea propriului Statut a unei Asociatii Judetene si a Municipiului Bucuresti de Padbol se fac in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si cu prevederile prezentului Statut.

            (4)Asociatiile Judetene de Padbol si a Municipiului Bucuresti, pe ramura de sport, sunt recunoscute si sprijinite in realizarea obiectivelor de catre Directia pentru Sport a Judetului, respectiv Directia pentru Sport a Municipiului Bucuresti si se afiliaza la FRP, cu obligatia respectarii prezentului Statut si a Regulamentelor Federatiei.

            (5)Asociatiile Judetene de Padbol si a Municipiului Bucuresti, pe ramura de sport, actioneaza pentru popularizarea, promovarea si extinderea ariei de practicare a activitatii de padbol la nivel teritorial, conlucreaza cu structurile sportive afiliate si cu autoritatile administratiei publice locale pentru imbunatatirea conditiilor materiale si organizarea activitatii de performanta.

            (6)Asociatiile Judetene de Padbol si a Municipiului Bucuresti, pe ramura de sport, au urmatoarele atributii principale:

            a)sprijina si actioneaza pentru aplicarea Statutului si a Regulamentelor FRP, pentru buna organizare si desfasurare a activitatii de performanta si a competitiilor la nivel teritorial.

            b)actioneaza pentru aplicarea in practica, la nivel teritorial, a Strategiei Nationale de dezvoltare a ramurii de sport padbol si a programelor de activitati elaborate de FRP, precum si a planurilor proprii de activitate.

            c)in baza imputernicirilor acordate, exercita actiunea de indrumare si control asupra structurilor sportive care desfasoara activitate sportiva de padbol in aria lor de competenta.

            d)sprijina infiintarea de noi sectii de padbol si, in mod special, a echipelor de juniori si organizeaza turnee locale pentru aceasta categorie de varsta.

            e)contribuie la buna organizarea si disputarea sistemului competitional national, precum si a competitiilor cu caracter international, desfasurate in raza lor de activitate.

            f)urmareste si contribuie la aplicarea, in practica, a Normelor tehnice, a cerintelor si baremurilor privind selectia, pregatirea sportivilor si a activitatii competitionale, elaborate de FRP.

            g)urmareste si sprijina buna pregatire a sportivilor de perspectiva si promovarea lor in esaloanele superioare.

            h)actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea unor masuri educative, a spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea de padbol din plan teritorial.

            i)promoveaza, impreuna cu structurile sportive, actiunile de prevenire si combatere a folosirii substantelor dopante si a metodelor ilegale de viciere a rezultatelor sportive.

            j)actioneaza, impreuna cu factorii responsabili, pentru intretinerea, cresterea si modernizarea bazelor sportive destinate practicarii activitatii sportive de padbol, precum si pentru atragerea unor noi sustinatori financiari in vederea cresterii surselor de venituri.

            k)organizeaza cursuri pentru calificarea de noi arbitrii de padbol, necesari pentru desfasurarea competitiilor locale.

            l)organizeaza afilierea cluburilor sportive si legitimarea sportivilor in teritoriu, conform imputernicirilor acordate de FRP.

            m)anual, prezinta Federatie un raport privind activitatea desfasurata.

            (7)Consiliul Director poate delega Asociatiilor Judetene de Padbol si a Municipiului Bucuresti, pe ramura de sport, pe timp determinat, cu caracter provizoriu, atributii speciale in interesul dezvoltarii ramurii de sport padbol sau organizarea unor actiuni deosebite pe raza teritoriului respectiv.

Capitolul VI RECOMPENSE

            Art.44.Membrii Federatiei, care se disting in activitatea de promovare si dezvoltare a ramurii de sport padbol in Romania, precum si membrii practicanti care isi desfasoara activitatea in cadrul structurilor sportive componente ale FRP, pot fi recompensati, dupa caz, cu:

            -oferirea de diplome de onoare;

            -oferirea de carti de specialitate;

            -insigne, medalii, plachete;

            -stagii de pregatire intr-un cadru organizat de Federatie, in tara sau in strainatate;

            -echipamente specifice activitatii sportive de padbol;

            -premieri constand in sume de bani sau obiecte;

            -alte distinctii, potrivit legii.

Capitolul VIIREGIMUL DISCIPLINAR

            Art.45.(1)Abaterile membrilor FRP, ale persoanelor oficiale si ale celorlalti factori cu atributii in acest domeniu, de la Statutul, Regulamentele si Normele Federatiei, vor fi analizate, judecate si sanctionate in conformitate cu prevederile Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva, aprobat de Adunarea Generala.

            (2)Competenta solutionarii abaterilor disciplinare revine, in prima instanta, Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva a FRP. 

            Hotararile Comisiei de Disciplina privitoare la sanctionare sunt supuse apelului la Comisia de Apel a Federatiei, in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta.

            Deciziile Comisiei de Apel pot fi atacate, in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta, la Comisia Nationala de Disciplina si Etica Sportiva, organizata la Ministerul Tineretului si Sportului, ca ultima instanta competenta pe linie disciplinara.

            (3)Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor Federatiei, oficialilor si sportivilor sunt urmatoarele:

            3.1.Pentru membrii afiliati/asociati:

 1. a) avertismentul;
 2. b) penalizarea baneasca (amenda);

            c)suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala;

            d)excluderea (pierderea calitatii de membru);

            e)pentru nerespectarea obligatiilor financiare catre Federatie, membrii afiliati/asociati primesc un avertisment scris in cazul depasirii cu 15 zile a termenului limita stabilit la art.15.10.

            Daca intarzierea in plata persista, timp de 3 luni sunt obligati la plata cu titlu de penalitati a unui procent de 0,2% pe zi de intarziere de la data scadenta a obligației de plată.

            Daca termenul este depasit cu mai mult de 3 luni, atunci se face aplicarea masurii de la alin. (3) lit. c), in sensul ca va avea loc suspendarea structurii sportive respective si declararea  sportivilor legitimati la aceasta ca “sportivi liberi”.

            Acestia vor avea statutul de sportivi liberi pana la cea mai apropiata perioada de transferuri (transferuri de iarna 20 decembrie-15 ianuarie si transferuri de vara 01 iulie-15 august).

            Jucatorii Clubului suspendat nu au drept de participare la concursurile organizate sub egida FRP, cu insemnele, culorile, si inscrisurile Clubului in cauza.

            Un membru poate fi suspendat pentru neplata obligatiilor maxim doi ani consecutiv, ulterior acesta urmand a fi exclus.

            3.2.Pentru sportivi, antrenori, oficiali ai Federatiei:

 1. a) avertismentul;
 2. b) penalizarea baneasca (amenda);

            c)suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala;

 1. d) excluderea definitiva din activitate.

            (4)Urmatoarele situatii pot conduce la aplicarea sanctiunii excluderii unui membru al Federatiei care sa conduca la pierderea acestei calitati:

            a)savarsirea de fapte care contravin Statutului si Regulamentelor FRP;

            b)savarsirea repetata de abateri disciplinare sanctionate de catre Comisia de Disciplina si ramase definitive;

            c)savarsirea de  fapte incompatibile cu interesele generale ale activitatii in ramura de sport padbol, cu legile Statului si ordinea publica;

            (5)La sfarsitul fiecarui an, Consiliul Director va supune aprobarii Adunarii Generale propunerile de excludere a membrilor care au savarsit si au fost sanctionati pentru una din faptele prevazute la alin.(4).

            (6)Conditiile de reafiliere a membrilor exclusi, in functie si de motivul pentru care a intervenit excluderea, vor fi precizate in Regulamentul de Organizare si Functionare al Federatiei.

            Art.46.Faptele pentru care se aplica sanctiuni membrilor Federatiei, practicantilor de padbol, antrenorilor, precum si persoanelor oficiale implicate in activitatea de padbol, tipurile de sanctiuni si procedurile de solutionare a abaterilor disciplinare sunt cele prevazute in Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva.

Capitolul VIIIMIJLOACE MATERIALE SI FINANCIARE

             Art.47.Patrimoniul

            (1)Patrimoniul social initial al FRP este cel cuprins in Statut, este in valoare de 1.000 lei si s-a format, exclusiv, din aporturile in numerar ale asociatilor care au constituit-o.

            (2)Patrimoniul social al FRP se poate completa cu venituri din contributiile membrilor asociati, cotizatiile si taxele de inscriere a practicantilor de padbol, sponsorizari, subventii, donatii si alte contributii in bani si/sau natura, de la persoane fizice si juridice, in conformitate cu dispozitiile legii.

            (3)Intregul patrimoniu este evidentiat, pastrat si administrat de FRP, in conformitate cu dispozitiile legii, pe numele Federatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor si atributiilor.

            (4)FRP poate detine in proprietate, poate inchiria si/sau poate primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul Statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale, baze sportive, terenuri, instalatii, cantine, restaurante, spatii de cazare, precum si alte dotari sau spatii necesare desfasurarii activitatii Federatiei.

            (5)Veniturile, indiferent de sursa, precum si cheltuielile, de orice natura, ale FRP, sunt cuprinse in bugetul anual propriu.

            (6)FRP are organisme proprii de administrare si gestionare a patrimoniului, constituite conform legii, prezentului Statut si a Regulamentelor proprii.

            (7)FRP dispune de bunurile aflate in proprietate, poate incheia contracte de imprumut si poate elibera sau solicita titluri de credite, cu aprobarea Consiliului Director, cu conditia ca actele juridice sa fie incheiate in legatura si cu respectarea obiectului de activitate.

            (8)In cazul dizolvarii FRP, lichidarea patrimoniului va fi decisa de Adunarea Generala, in conditiile legii.

            (9)In toate cazurile, FRP se supune verificarilor financiare ale Ministerului Tineretului si Sportului, referitor la gestionarea veniturilor provenite de la bugetul de stat.

            Art.48.Bugetul de venituri si cheltuieli al FRP

            (1)Administrarea bugetului de venituri si cheltuieli se face astfel:

 1. a) pentru venituri proprii, potrivit competentelor din Statut si Regulamentele Federatiei.

            b)potrivit conditiilor stabilite in contractele incheiate pentru finantarea programelor, pentru sumele de la Ministerul Tineretului si Sportului sau de la organele administratiei publice centrale si/sau locale.

            c)in concordanta cu Normele privind finantele publice, pentru alocatiile primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului, sau ale organelor administratiei publice centrale si/sau locale.

            (2)Soldurile anuale rezultate din executia bugetului FRP din venituri proprii se reporteaza pentru anul urmator.

            (3)Exercitiul financiar al FRP este anual, se desfasoara pe parcursul anului fiscal, si se intocmeste un bilant contabil, prezentat Adunarii Generale.

Capitolul IXDIZOLVAREA SI LICHIDAREA FEDERATIEI

            Art.49.Dizolvarea Federatiei

            (1)Dizolvarea Federatiei este hotarata de Adunarea Generala.

            (2)Hotararea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati/asociati.

            (3)Dupa decizia de dizolvare a Federatiei, Adunarea Generala va stabili, cu votul a 2/3 din totalul membrilor afiliati/asociati, destinatia patrimoniului Federatiei; fara aceasta ultima hotarare, dizolvarea FRP nu produce efecte juridice.

            (4)In situatia dizolvarii, patrimoniul nu poate fi impartit intre membrii Federatiei.

            Art. 50– Lichidarea Federatiei

            (1)Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in speta prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari ulterioare, bunurile ramase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat, cu scop identic sau asemanător sau, in lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public, care reprezinta in Stat interesele servite de persoana juridica dizolvata.

            (2)Lichidatorii incheie operatiunile legale si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii FRP.

            (3)Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca, in termen de doua luni, sa depuna bilantul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul Federatiilor de la Tribunalul BUCURESTI, in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul social FRP.

            (4)Federatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul Federatiilor organizat la Grefa Tribunalului Bucuresti, respectiv din Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului si Sportului.

            (5)Radierea se face in baza actului constatator eliberat de lichidatori, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate legal.

Capitolul XDISPOZITII FINALE

            Art.51.– Prevenirea si combaterea dopajului

            (1)In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2006 modificata si completata la zi si a actelor normative date in aplicarea acesteia, Codului Mondial Anti-Doping si reglementarile FEDERAȚIEI INTERNATIONALE DE PADBOL ASSOCIATION(FIPA), Comisia Anti-Doping a FRP are ca responsabilitate prevenirea si combaterea dopajului, instruirea sportivilor si a personalului asupra efectelor si consecintelor ce pot decurge din utilizarea substantelor si metodelor interzise.

            (2)Toti jucatorii de padbol legitimati de FRP sunt obligati sa se supuna controlului antidoping:

 1. a) in timpul competitiilor.
 2. b) in timpul antrenamentelor.
 3. c) in afara competitiilor.

            (3)Antrenorii, medicii si celelelate persoane din anturajul sportivului care practica padbol, precum si conducatorii structurilor sportive isi dau concursul pentru aplicarea procedurilor regulamentare referitoare la dopaj (teste, anchete, audieri).

            (4)FRP si membrii afiliati/asociati respecta si aplica toate obligatiile ce revin in privinta controlului anti-doping, in conformitate cu prevederile Legii si Codului Mondial Anti-Doping, Regulamentului Antidoping al FEDERAȚIEI INTERNATIONALE DE PADBOL ASSOCIATION (FIPA), aplicand sanctiunile din Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva.

            (5)Pentru asigurarea desfasurarii controlului doping in conditiile legii, FRP este indreptatita sa solicite membrilor afiliati/asociati informatii privind planurile de pregatire a echipelor si informatii privind sportivii lor.

            Art. 52.Promovarea tolerantei si fair-play-ului

            (1)Consiliul Director va promova si va aplica urmatoarele obiective referitoare la toleranta si fair-play:

            a)diminuarea si eliminarea din cadrul activitatii de padbol a oricaror manifestari de intoleranta, violenta sau rasism, prin intarirea valentelor traditionale ale sportului, de respect reciproc si sportivitate, in antrenamente precum si in competitii.

            b)Formarea si modelarea atitudinii si conduitei iubitorilor si practicantilor de padbol, indiferent de culoare, sex, apartenenta politica sau religie, prin toleranta si fair-play.

            (2)Consiliul Director si Comisia de Disciplina si Etica Sportiva aplica in activitate masurile prevazute in Programul National privind promovarea tolerantei si fair-play-ului prin sport si masuri prevazute in Legea nr. 4/2008 pentru prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, sanctionand orice incalcare prin Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva.